Centrum Wsparcia Psychologicznego

Prowadzimy Centrum Wsparcia Psychologicznego dla osób ubiegających się o status uchodźcy, uznanych uchodźców jak również osób, które uzyskały ochronę uzupełniającą lub pobyt tolerowany.

Nasz psycholog wspiera cudzoziemców w sprawach związanych z funkcjonowaniem w społecznym w Polsce, problemach społecznych i emocjonalnych, pomaga rozwiązywać konflikty, wspiera w trudnych emocjonalnie sytuacjach. Proponujemy spotkania indywidualne z psychologiem lub pomoc telefoniczną. Spotkania mogą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia Wolnego Słowa na ul. Marszałkowskiej 7 w Warszawie, w Ośrodku dla uchodźców lub w uzgodnionym z psychologiem miejscu. W razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie sesji.

Prosimy o rezerwacje wizyt do psychologa pod numerami telefonów:
532603550 lub 532603551 lub na adres e-mail: psycholog@fep.org.pl.

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Психологический центр поддержки для беженцам в Польше

Мы Психологический центр поддержки для лиц: ищущих убежище, признанных беженцами, и тех которым предоставлена дополнительная защита или толерантное пребывание.

Наш психолог поддерживает иностранцев в вопросах, связанных с функционированием общества в Польше, социальныx и эмоциональныx проблемax, помочь в решeни конфликoв, эмоциональная поддержка в трудных ситуациях.

Мы предлагаем индивидуальные встречи с психологом, или по телефону. Заседания с психологом проводиться в штаб-квартире Ассоциации Свободнoгo Cлова на улице. Marszałkowska 7 в Варшаве, в центре для беженцев или в фиксированнoй точкe. При необходимости обеспечaeм перевод сессии.

Для бронирования сессии c психологом обращайтесь по телефонам: 532603550, 532603551
или по электронной почте: psycholog@fep.org.pl.

Проект финансируется из средств Европейского фонда беженцев и государственного бюджета.

Пожалуйста, посетите психолога. Психологические сеансы бесплатно.

Psychological Support Center for Refugees in Poland

We offer psychological support for refugees and those who grantedsubsidiary protection or tolerated stay and etc.

We provide psychological help in cases of social functioning in Poland , emotional and social problems, we also help to solve conflicts and give emotional support in difficult situations in Poland.

We offer individual meetings with a psychologist or support via telephone, e-mail.

Meetings are held at the headquarters of the Free Speech Association (Stowarzyszenie Wolnego Słowa) on Marszałkowska 7 street in Warsaw or at a place agreed with the psychologist.
If it is required translation session is possible.

To book a psychologist session please call:
Phone: 532603550 or 532603551 or e-mail: psycholog@fep.org.pl.

Project funded by the European Refugee Fund and the state budget.

Psychological support is free of charge.

Projekt współfinansowany ze Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.

Kontakt mailowy:

ieu@fep.org.pl sws@sws.org.pl

www.fep.org.pl www.sws.org.pl


Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski
Fotografie - CC BY Cristian V. ND 2.0