Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości wraz ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa prowadzą projekt badawczy “Badanie ukrytych przyczyn konfliktów” współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców i budżetu państwa.

Zamierzeniem tych działań jest poznanie źródeł obecnych i potencjalnych źródeł konfliktów uchodźców ze społeczeństwem przyjmującym po to aby możliwe było wypracowanie metod, kontrolowania konfliktów i przeciwdziałania ich pojawianiu się w przyszłości.

Cele Projektu “Badanie ukrytych przyczyn konfliktów”:

1. uzyskanie informacji na temat potencjalnych źródeł konfliktów pomiędzy uchodźcami. Służyć temu będą badania ankietowe wśród uchodźców, przedstawicieli społeczeństwa przyjmującego instytucji/organizacji/NGO zajmujących się sprawami uchodźców. Badania będą również obejmować analizę faktycznych potrzeb uchodźców i stopnia ich zaspokojenia i to stanowić będzie podstawę do rekomendacji działań zapobiegających konfliktom.

2. diagnoza dotycząca odbioru Polaków przez uchodźców a także odbioru uchodźców przez Polaków i ustanie barier stojących na drodze do integracji

3. przygotowanie rekomendacji w zakresie wdrożenia działań zapobiegających konfliktom pomiędzy uchodźcami a społeczeństwem przyjmującym.

Projekt obejmuje również udzielanie wsparcia psychologicznego uchodźcom, którzy będą chcieli z takiej pomocy skorzystać i przewiduje utworzenie Centrum Wsparcia Psychologicznego.

Uchodźcy to osoby, które w obawie przed prześladowaniami były zmuszone do opuszczenia swojego kraj pochodzenia. To niezwykle trudne, a często wręcz traumatyczne przeżycia we własnym kraju skłoniły do takiej decyzji. Znalezienie się w nowym i obcym otoczeniu sprawia że uchodźcom jest trudno poradzić sobie w nowej realiach, mimo że nie ma w nich przemocy i krzywdy. Uchodźcami targa wiele konfliktów wewnętrznych, do tego jeśli spotykają się z niezrozumiałymi dla nich postawami w społeczeństwie przyjmującym mogą rodzić się spory.

Bez wsparcia otoczenia, społeczeństwa przyjmującego, organów państwowych i organizacji pozarządowych trudno im znaleźć drogę życia w Polsce. Dlatego tez poznanie przyczyn potencjalnych źródeł konfliktów ułatwiłoby Polakom, władzom państwowym i organizacjom pozarządowym wprowadzić działania zapobiegające powstawaniu konfliktów pomiędzy Polakami a uchodźcami. Mimo ze nie ma w Polsce jeszcze tak dużej skali konfliktów jaka ma miejsce w innych krajach europejskich, to znane są przypadki kiedy takie konflikty mają miejsce. Przykładem tego jest konflikt w Łomży jaki pojawił się pomiędzy Czeczenami a Polakami w 2009-2010 r. Przejawami konfliktu były m.in. ulotki na ulicach wzywające uchodźców do opuszczenia Polski, odnotowano również pobicia Czeczenów i Polaków na ulicach Łomży. Wzajemne niezrozumienie i wrogość była bardzo silna.

Ta sytuacja pokazuje, ze bardzo łatwo jest wywołać jawny konflikt pomiędzy uchodźcami a Polakami. Czasem wystarczy złe dobrane słowo, niewłaściwy gest aby nastąpiła eskalacja konfliktów którą trudno jest powstrzymać.

Przyczyny konfliktów mają zróżnicowane podłoże. Są to m.in.:

- Spory o ograniczone zasoby zarówno materialne jak i niematerialne. Jeśli uchodźcy i Polacy mają zbliżone potrzeby a liczba dóbr jest ograniczona pojawia się konflikt.

Walka o podział wpływów, o kontrolę nad zasobami.

Sprzeczne preferencje, kultura, obyczaje, różnica w gustach, zamiłowaniach.

Spor o w wartości – wartości uznawane przez ludzi są tak silne że mogą być przyczyną sporów o ogromnym zasięgu i skali.

Odmienne przekonania i poglądy na dana sprawę są często zarzewiem konfliktów.

Charakter relacji pomiędzy stronami a wiec postrzeganie wzajemnych relacji jest często również istotną przyczyną powstawania konfliktów.

Projekt współfinansowany ze Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz z budżetu państwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Edukacji i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wolnego Słowa.

Kontakt mailowy:

ieu@fep.org.pl sws@sws.org.pl

www.fep.org.pl www.sws.org.pl


Projekt i realizacja strony - Jerzy Zgorzelski
Fotografie - CC BY Cristian V. ND 2.0